Site Overlay

ข้อกำหนดและเงื่อนไข (เบื้องต้น)
ในการเป็นผู้ส่งอาหารโรบินฮู้ด

ประกาศ ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2564

กฎระเบียบในการเป็นผู้ส่งอาหาร
ครั้งที่ 1
ครั้งที่ 2
ครั้งที่ 3
1. ไม่สวมเสื้ออสาหรับผู้ส่งอาหารโรบินฮู้ด ตามที่ผู้ให้บริการฯ อนุญาตขณะปฏิบัติงาน
หัก 2 คะแนน
ปิดระบบ 3 วัน
หัก 3 คะแนน
ปิดระบบชั่วคราว
ปิดระบบถาวร
2. แต่งกายไม่ถูกตอ้งตามระเบียบของผู้ ให้บริการฯ ขณะปฏิบบัติงาน (นอกเหนือจากเรื่องการสวมเสื้อผู้ส่งอาหารโรบินฮู้ด ) เช่น สวมรองเท้าแตะหรือ รองเทา้ ที่ไม่หุ้มส้น ใส่กางเกงขาสั้นหรือขา สามส่วน
3 . ไม่ใช้กระเป๋าสำหรับบรรจุอาหาร และ/หรือ ไม่นำอาหารและเครื่องดื่มที่จัดให้ลูกค้าบรรจุลงในกระเป๋าอาหารขณะปฏิบัติงาน
4 . ไม่ปฏิบัติตามการให้บริการแบบ 3 ท. ขณะปฏิบัติงาน
ตักเตือน
หัก 1 คะแนน
หัก 2 คะแนน
5 . ให้รหัสแก่ผู้ส่งอาหารท่านอื่น หริอบุคคลภายนอกใช้ในการรับงาน (ทั้งผู้ใช้และผู้ให้ยืม)
ปิดระบบถาวร
ไม่มีสิทธิ์ในการสมัครอีก
6 . สับเปลี่ยนอาหารและเครื่องดื่ม หริอสินค้าที่ต้องดำเนินการส่งให้ลูกค้า
7. ปฏิเสธการแก้ไขงานให้กับลูกค้า ในกรณีที่งานนั้นต้องมีการแก้ไข
หัก 2 คะแนน
ไม่ได้รับค่ารอบ
หัก 3 คะแนน
ไม่ได้รับค่ารอบ
ปิดระบบชั่วคราว
ปิดระบบถาวร
8 . แจ้งลูกค้าให้ยกเลิกงานให้ โดยลูกค้าไม่ได้เต็มใจ
หัก 3 คะแนน
ปิดระบบชั่วคราว
ปิดระบบถาวร
9 . ปฏิเสธการทำงาน โดยให้ข้อมูลเท็จกับลูกค้า/ร้านค้า และหรือเจ้าหน้าที่ เพื่อขอยกเลิกงาน
10 . แจ้งแก้ไขงาน หรือยกเลิกงานกับเจ้าหน้าที่โดยพลการ โดยไม่ได้แจ้งให้ลูกค้าทราบก่อน
11 . เรียกเก็บค่าอาหารและเครื่องดื่ม หรือสินค้าเพิ่มจากลูกค้า โดยไม่ผ่านการพิจารณาจากผู้ให้บริการ
12 . เรียกเก็บค่าจัดส่งเพิ่มเติมจากลูกค้า โดยไม่ผ่านการพิจารณาจากผู้ให้บริการ
13 . ถ่ายรูปอาหารและเครื่องดื่ม หรือสินค้าเพื่อจบงานโดยเห็นหน้าลูกค้า
หัก 2 คะแนน
หัก 3 คะแนน
ปิดระบบชั่วคราว
ปิดระบบถาวร
14 . กระทำการทุจริต, ใช้โปรแกรมรับงาน, ยิงงาน, ร่วมมือกับผู้ส่งอาหารด้วยกัน, ร้านค้าหรือลูกค้าโดยใช้ช่องโหว่ของระบบ หรือเครื่องมือการรับงานให้เกิดผลประโยชน์แก่ตัวเองและพวกพ้อง
ระงับการจ่ายเงิน & ปิดระบบถาวร
ไม่มีสิทธิ์ในการสมัครอีก
15 . สวมเสื้อสาหรับผู้ส่งอาหารโรบินฮู้ดรับบุคคลอื่น หรือมีบุคคลที่สองซ้อนท้าย
หัก 2 คะแนน
หัก 3 คะแนน
ปิดระบบชั่วคราว
ปิดระบบถาวร
16 . สื่อสารข้อความ รูปภาพ และเสียง แบบ เผชิญหน้าหรืออิเล็กทรอนิกส์โดยมีบุคคลอื่นรับรู้เป็นเหตุให้บริษัทเกิดความ เสียหาย
ปิดระบบถาวร
ไม่มีสิทธิ์ในการสมัครอีก

เงื่อนไขการหักคะแนน

 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขมีผลบังคับใช้และเริ่มหักคะแนน ตั้งแต่วันที่ 17 ก.ค. 64 เป็นต้นไป
 • ผู้ส่งอาหารโรบินฮู้ดทุกคนมีคะแนนเต็ม 10 คะแนน
 • เมื่อคะแนนรวมเท่ากับ 5 คะแนน จะถูกปิดระบบชั่วคราว
 • เมื่อคะแนนรวมต่ำกว่า 5 คะแนน จะถูกปิดระบบถาวรและไม่สามารถสมัครใหม่ได้
 • การหักคะแนนกระทำผิดจะหักคะแนนโดยนับตามความผิดตามจำนวนคะแนน และตามครั้งของการกระทำความผิดนั้นๆ
 • เมื่อกระทำความผิดที่มีลักษณะแตกต่างกันหลายครั้ง จะถูกหักคะแนนโดยนับตามจำนวนคะแนน/ครั้งของการกระทำความผิดนั้นรวมกัน
 • หากไม่มีการกระทำผิดใดตลอด 6 เดือนนับจากกระทำผิดครั้งล่าสุด จะสามารถฟื้นฟูคะแนนได้เต็ม 10 อีกครั้ง
 • ผู้ให้บริการจัดให้มีช่องทางยื่นอุธรณ์ความผิดลงในแบบฟอร์มที่กำหนดไว้ การพิจารณาใดๆ ของผู้ให้บริการถือเป็นที่สิ้นสุด มิอาจแย้งได้

นิยามและความหมาย

 • ปิดระบบชั่วคราว = ระงับการใช้งานระบบเป็นเวลา 7 วัน หรือจนกว่าจะได้ข้อสรุปจากการสอบสวนการกระทำความผิดนั้น
 • ปิดระบบถาวร = ระงับการใช้งานระบบถาวรและไม่สามารถสมัครใหม่ได้อีก
 • ไม่ได้รับค่ารอบ = ระงับการโอนเงินเข้าบัญชีของงานนั้นๆ ที่กระทำผิด
 • ระงับการจ่าย = ระงับการโอนเงินเข้าบัญชีของงานที่กระทำผิด หรืองานที่อยู่ช่วงวันและเวลาที่กระทำความผิด
 • การชดใช้ = การจ่ายหรือการกระทำการใดใด ที่เกิดจากการตกลงระหว่างผู้ส่งอาหาร ลูกค้า หรือผู้ให้บริการ

เงื่อนไขการหักคะแนน

 • พนักงานส่งอาหารทุกคนมีคะแนนเต็ม 10 คะแนน
 • เมื่อคะแนนรวมของพนักงานส่งอาหารมีเท่ากับ 5 คะแนน จะถูกปิดระบบชั่วคราว
 • เมื่อคะแนนรวมของพนักงานส่งอาหารมีต่ำกว่า 5 คะแนน จะถูกปิดระบบถาวรและไม่สามารถสมัครใหม่ได้อีก
 • พนักงานส่งอาหารที่กระทำผิดและถูกหักคะแนนสามารถลบล้างคะแนนความผิดและทำให้คะะแนนเต็ม 10 ได้ในกรณีที่คะแนนยังไม่ถูกหักจนหมด/ไม่ปิดระบบและประพฤติตัวตามกฏระเบียบไม่มีการกระทำผิดใดตลอด 6 เดือนนับจากกระทำผิดครั้งล่าสุด
 • การหักคะแนนกระทำผิดจะหักคะแนนโดยนับตามความผิดตามจำนวนคะแนนและตามครั้งของการกระทำความผิดนั้นๆ
 • เมื่อกระทำความผิดที่มีลักษณะแตกต่างกันหลายครั้ง จะถูกหักคะแนนโดยนับตามความผิดตามจำนวนคะแนนและตามครั้งของการกระทำความผิดนั้นและนับรวมคะแนนการหักทุกครั้ง
 • Robinhood จัดให้มีช่องทางการยื่นอุธรณ์ความผิดลงในแบบฟอร์มที่กำหนดไว้ การพิจารณาใดๆของทีมงานเป็นที่สิ้นสุด มิอาจโต้แย้งได้
 • พนักงานส่งอาหารทุกคนมีคะแนนเต็ม 10 คะแนน
 • เมื่อคะแนนรวมของพนักงานส่งอาหารมีเท่ากับ 5 คะแนน จะถูกปิดระบบชั่วคราว
 • เมื่อคะแนนรวมของพนักงานส่งอาหารมีต่ำกว่า 5 คะแนน จะถูกปิดระบบถาวรและไม่สามารถสมัครใหม่ได้อีก
 • พนักงานส่งอาหารที่กระทำผิดและถูกหักคะแนนสามารถลบล้างคะแนนความผิดและทำให้คะะแนนเต็ม 10 ได้ในกรณีที่คะแนนยังไม่ถูกหักจนหมด/ไม่ปิดระบบและประพฤติตัวตามกฏระเบียบไม่มีการกระทำผิดใดตลอด 6 เดือนนับจากกระทำผิดครั้งล่าสุด
 • การหักคะแนนกระทำผิดจะหักคะแนนโดยนับตามความผิดตามจำนวนคะแนนและตามครั้งของการกระทำความผิดนั้นๆ
 • เมื่อกระทำความผิดที่มีลักษณะแตกต่างกันหลายครั้ง จะถูกหักคะแนนโดยนับตามความผิดตามจำนวนคะแนนและตามครั้งของการกระทำความผิดนั้นและนับรวมคะแนนการหักทุกครั้ง
 • Robinhood จัดให้มีช่องทางการยื่นอุธรณ์ความผิดลงในแบบฟอร์มที่กำหนดไว้ การพิจารณาใดๆของทีมงานเป็นที่สิ้นสุด มิอาจโต้แย้งได้

นิยามและความหมาย

 • ปิดระบบชั่วคราว หมายถึง ระงับการใช้งานระบบเป็นเวลา 7 วันหรือจนกว่าจะได้ข้อสรุปจากการสอบสวนการกระทำความผิดนั้น
 • ปิดระบบถาวร หมายถึง ระงับการใช้งานระบบถาวรและไม่สามารถสมัครใหม่ได้อีก
 • ระงับการจ่าย หมายถึง ระงับการโอนเงินเข้าบัญชีของานที่กระทำผิด หรืองานที่อยู่ช่วงวันและเวลาที่กระทำความผิด
 • การชดใช้ หมายถึง การจ่ายหรือการกระทำการใดใด ที่เกิดจากการตกลงระหว่างคนขับ ลูกค้า หรือบริษัท
 • ปิดระบบชั่วคราว หมายถึง ระงับการใช้งานระบบเป็นเวลา 7 วันหรือจนกว่าจะได้ข้อสรุปจากการสอบสวนการกระทำความผิดนั้น
 • ปิดระบบถาวร หมายถึง ระงับการใช้งานระบบถาวรและไม่สามารถสมัครใหม่ได้อีก
 • ระงับการจ่าย หมายถึง ระงับการโอนเงินเข้าบัญชีของานที่กระทำผิด หรืองานที่อยู่ช่วงวันและเวลาที่กระทำความผิด
 • การชดใช้ หมายถึง การจ่ายหรือการกระทำการใดใด ที่เกิดจากการตกลงระหว่างคนขับ ลูกค้า หรือบริษัท