Site Overlay

รายละเอียดรายการส่งเสริมการขายอัตราค่าส่งสำหรับ โครงการ “ส่วนลดดีดี”

  1. ลูกค้าที่สั่งอาหารหรือเครื่องดื่ม ผ่านแอปพลิเคชันโรบินฮู้ด เฉพาะร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการส่วนลดดีดี จะได้รับอัตราบริการค่าส่งเริ่มต้นที่ 20 บาท ต่อ 10 กิโลเมตรแรก กิโลเมตรต่อไปคิดเพิ่มตามระยะทางปกติ
  2. ระยะเวลารายการส่งเสริมการขายนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2565
  3. ลูกค้าสามารถสังเกตร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการส่วนลดดีดี ได้จากสัญลักษณ์แถบสีส้ม และมีข้อความว่า  ร้านนี้ร่วมโปรดีดี” แสดงเพิ่มเติมบนหน้าแรกของแอปพลิเคชันโรบินฮู้ด
  4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด รายละเอียด สิทธิประโยชน์ และการยกเลิกของรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ และในกรณีมีข้อพิพาทใด ๆ เกิดขึ้น ให้ถือคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สุ
  5. บริการ Food Delivery Platform ของแอปพลิเคชันโรบินฮู้ดเป็นการให้บริการโดยบริษัท Purple Ventures ในกลุ่มเอสซีบี เอกซ์
  6. ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่น ๆ ของโครงการเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
  7. หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ กรุณาติดต่อ Robinhood Call Center โทร. 02-777-7564