Site Overlay

เงื่อนไขการขอคืนเงินประกัน

เงินประกัน คือ จำนวนเงินที่ผู้ให้บริการฯหักไว้เพื่อเป็นเงินสำหรับชดใช้ค่าเสียหายของสินค้าหากเกิดกรณีสินค้าเสียหายจากการขนส่งของผู้ส่งอาหารโรบินฮู้ด

ลำดับ
รายละเอียด
1
ผู้ส่งอาหารโรบินฮู้ดแจ้งความประสงค์ในยกเลิกการใช้บริการและขอคืนเงินประกัน ต้องแจ้งผ่านแบบฟอร์มที่กำหนดให้ผู้ให้บริการฯทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน
2
ผู้ให้บริการฯ ทำการตรวจสอบว่าผู้ส่งอาหารโรบินฮู้ดไม่ได้กระทำความผิดตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในการเป็นผู้ส่งอาหารโรบินฮู้ด รวมถึงระเบียบ ข้อกำหนดและเอกสารเกี่ยวกับการใช้บริการแอปพลิเคชั่นผู้ส่งอาหารโรบินฮู้ดของผู้ให้บริการฯ
3
กระบวนการพิจารณาคืนเงินประกันจนทราบผลการอนุมัติ และดำเนินการคืนเงินประกันใช้ระยะเวลาภายใน 15 วันทำการ นับจากวันที่ผู้ส่งอาหารโรบินฮู้ดยื่นขอยกเลิกการใช้บริการ
4
ผู้ส่งอาหารโรบินฮู้ดจะได้รับเงินประกันคืนผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ที่ได้แจ้งไว้กับทางผู้ให้บริการฯ โดยจะได้รับเงินไม่มากไปกว่าจำนวนเงินประกันที่คงเหลืออยู่กับผู้ให้บริการฯ ณ วันที่การใช้บริการสิ้นสุดลง โดยไม่มีดอกเบี้ย
5
กรณีผู้ขอคืนเงินประกันเป็นบุคคลอื่นที่ไม่ใช่เจ้าของเงินประกัน ผู้ขอคืนเงินจะต้องแสดงหลักฐานความเกี่ยวข้องกับผู้ส่งอาหารโรบินฮู้ดพร้อมเหตุผล จากนั้นผู้ให้บริการฯจะดำเนินการพิจารณาการอนุมัติตามขั้นตอนของผู้ให้บริการฯ
6
การพิจารณาการคืนเงินประกันขึ้นอยู่กับผู้ให้บริการฯเท่านั้น

เงื่อนไขการ
ขอคืนเงินประกัน

* เงินประกัน คือ จำนวนเงิน 200 บาทที่คนขับจ่ายไว้ก่อนได้รับอนุมัติขอใช้บริการ
Robinhood Rider App เพื่อเป็นเงินสำหรับชดใช้ค่าเสียหายของสินค้าหากเกิด
กรณีสินค้าเสียหากจากคนขับนั้นๆ

* เงินประกัน คือ จำนวนเงิน 200 บาทที่คนขับจ่ายไว้ก่อนได้รับอนุมัติขอใช้บริการ
Robinhood Rider App เพื่อเป็นเงินสำหรับชดใช้ค่าเสียหายของสินค้าหากเกิด
กรณีสินค้าเสียหากจากคนขับนั้นๆ

รายละเอียด

 • คนขับขอพ้นสภาพจากคนขับส่งอาหาร โดนขอยกเลิกการขอใช้บริการแฟลตฟอร์ม Robinhood Rider app
 • บริษัทขอยกเลิกการขอใช้บริการแฟลตฟอร์ม Robinhood Rider app ของคนขับ เนื่องจากคนขับกระทำความผิดตามกฏระเบียบและข้อบังคับที่ระบุไว้เป็นเหตุไม่สามารถเป็นคนขับส่งอาหารอีกต่อไปได้
 • คนขับขอพ้นสภาพจากคนขับส่งอาหาร โดนเหตุผลการขอยกเลิกนั้นไม่ได้กระทำความผิดตามกฏระเบียบและข้อบังคับที่เป็นเหตุให้ต้องชดใช้ค้าเสียหายใดๆ
 • เมื่อคนขับขอพ้นสภาพจากคนขับส่งอาหารจะต้องได้รับการตรวจสอบพฤติกรรมการทำงานย้อนหลังก่อนได้รับการอนุมัติการขอคืนเงินประกัน
 • เมื่อคนขับขอพ้นสภาพจากคนขับส่งอาหาร จะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติการคืนเงินประกันจากทางบริษัทก่อน
 • เมื่อคนขับได้รับการอนุมัติการคืนเงินประกันจากทางบริษัท ถือว่าคนขับพ้นสภาพการเป็นคนขับส่งอาหาร Robinhood โดยทันที
 • เมื่อการขอคืนเงินประกันได้รับการอนุมัติ คนขับจะได้รับเงินเทียบเท่ากับตามจำนวนเงินที่ให้ไว้ หรือน้อยกว่าตามจำนวนเงินที่ให้ไว้หลังถูกหักจากการชดใช้ค่าเสียหายที่ผ่านการพิจารณาจากทางบริษัทแล้ว
 • การพิจารณาการคืนเงินประกันขึ้นอยู่กับบริษัทเท่านั้น
 • เมื่อการขอคืนเงินประกันได้รับการอนุมัติคนขับจะได้รับการคืนเงินประกันจ่ายผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ที่ให้แจ้งไว้กับทางบริษัทภายใน 30 วัน
 • เมื่อการขอคืนเงินประกันได้รับการอนุมัติ สิทธิประโยชน์ที่คนขับได้รับจากทางบริษัทจะถูกยกเลิกโดยทันที
 • ช่วงระหว่างการพิจารณาการขอคืนเงินประกันจากทางบริษัททางบริษัทจะปิดระบบการรับงานแบบชั่วคราวกับคนขับนั้นๆ
 • กรณีผู้ขอคืนเงินประกันเป็นบุคคลอื่นไม่ใช่เจ้าของเงินประกัน ผู้ขอคืนเงินจะต้องแสดงหลักฐานแสดงตน และผ่านการพิจารณาการอนุมัติตามขั้นตอนของบริษัท
 • คนขับขอพ้นสภาพจากคนขับส่งอาหาร โดนขอยกเลิกการขอใช้บริการแฟลตฟอร์ม Robinhood Rider app
 • บริษัทขอยกเลิกการขอใช้บริการแฟลตฟอร์ม Robinhood Rider app ของคนขับ เนื่องจากคนขับกระทำความผิดตามกฏระเบียบและข้อบังคับที่ระบุไว้เป็นเหตุไม่สามารถเป็นคนขับส่งอาหารอีกต่อไปได้
 • คนขับขอพ้นสภาพจากคนขับส่งอาหาร โดนเหตุผลการขอยกเลิกนั้นไม่ได้กระทำความผิดตามกฏระเบียบและข้อบังคับที่เป็นเหตุให้ต้องชดใช้ค้าเสียหายใดๆ
 • เมื่อคนขับขอพ้นสภาพจากคนขับส่งอาหารจะต้องได้รับการตรวจสอบพฤติกรรมการทำงานย้อนหลังก่อนได้รับการอนุมัติการขอคืนเงินประกัน
 • เมื่อคนขับขอพ้นสภาพจากคนขับส่งอาหาร จะต้องได้รับการพิจารณาอนุมัติการคืนเงินประกันจากทางบริษัทก่อน
 • เมื่อคนขับได้รับการอนุมัติการคืนเงินประกันจากทางบริษัท ถือว่าคนขับพ้นสภาพการเป็นคนขับส่งอาหาร Robinhood โดยทันที
 • เมื่อการขอคืนเงินประกันได้รับการอนุมัติ คนขับจะได้รับเงินเทียบเท่ากับตามจำนวนเงินที่ให้ไว้ หรือน้อยกว่าตามจำนวนเงินที่ให้ไว้หลังถูกหักจากการชดใช้ค่าเสียหายที่ผ่านการพิจารณาจากทางบริษัทแล้ว
 • การพิจารณาการคืนเงินประกันขึ้นอยู่กับบริษัทเท่านั้น
 • เมื่อการขอคืนเงินประกันได้รับการอนุมัติคนขับจะได้รับการคืนเงินประกันจ่ายผ่านบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ที่ให้แจ้งไว้กับทางบริษัทภายใน 30 วัน
 • เมื่อการขอคืนเงินประกันได้รับการอนุมัติ สิทธิประโยชน์ที่คนขับได้รับจากทางบริษัทจะถูกยกเลิกโดยทันที
 • ช่วงระหว่างการพิจารณาการขอคืนเงินประกันจากทางบริษัททางบริษัทจะปิดระบบการรับงานแบบชั่วคราวกับคนขับนั้นๆ
 • กรณีผู้ขอคืนเงินประกันเป็นบุคคลอื่นไม่ใช่เจ้าของเงินประกัน ผู้ขอคืนเงินจะต้องแสดงหลักฐานแสดงตน และผ่านการพิจารณาการอนุมัติตามขั้นตอนของบริษัท