Site Overlay

สิทธิพิเศษ

สำหรับลูกค้าดีแทค

ตั้งแต่วันนี้ - 30 มิ.ย. 2565

*ให้บริการโดยบริษัท Purple Ventures
ในเครือธนาคารไทยพาณิชย์

RBH x AIS_Mobile_How to use_Code

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าดีแทค ทั้งระบบเติมเงินและรายเดือนที่จดในนามบุคคลธรรมดาเท่านั้น

รับโค้ดส่วนลด 30 บาท สำหรับใช้สั่งอาหารขั้นต่ำ 100 บาท ผ่านแอปพลิเคชัน Robinhood  โดยใช้เพียง 200 coins จากปกติ 2,000 coins รับโค้ดผ่าน dtac app คลิกที่นี่

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าดีแทค ทั้งระบบเติมเงินและรายเดือน ที่มีสถานะ PLATINUM BLUE MEMBER

รับโค้ดส่วนลด 40 บาท สำหรับใช้สั่งอาหารขั้นต่ำ 100 บาท ผ่านแอปพลิเคชัน Robinhood โดยใช้เพียง 200 coins จากปกติ 3,200 coins รับโค้ดผ่าน dtac app คลิกที่นี่

เงื่อนไขและข้อกำหนดการรับสิทธิ์

 • สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าดีแทค ทั้งระบบเติมเงินและรายเดือน ที่จดทะเบียนในนามบุคคลธรรมดาเท่านั้น
 • สิทธิพิเศษส่วนลด 30บาท จำกัด 3,000 สิทธิ์/สัปดาห์ โดยจำกัด 2 สิทธิ์/หมายเลข/เดือน
 • สิทธิพิเศษส่วนลด 40 บาท สำหรับลูกค้าดีแทคที่มีสถานะ PLATINUM BLUE MEMBER จำกัด 1,200 สิทธิ์/สัปดาห์ โดยจำกัด 2 สิทธิ์/หมายเลข/เดือน
 • รับโค้ดส่วนลดผ่าน dtac app เท่านั้น และนำโค้ดส่วนลดที่ได้รับ กรอกในขั้นตอนการชำระเงินผ่านแอปพลิเคชัน Robinhood
 • จำกัดการใช้ 1 โค้ดต่อคำสั่งซื้อ และโค้ดส่วนลดสามารถใช้ได้ครั้งเดียว
 • โค้ดส่วนลดมีอายุใช้งานภายในเดือนที่กดรับโค้ดเท่านั้น
 • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนสิทธิ์ แลกเปลี่ยน ทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือรายการส่งเสริมการขายอื่น ๆ ได้
 • ดีแทคและ Robinhood มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกเงื่อนไข ข้อกำหนด หรือระยะเวลาได้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนมีผลบังคับ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้ และในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของดีแทคและ Robinhood เป็นที่สุด

สิทธิพิเศษและข้อกำหนดการได้รับ Coins จากดีแทค

 • ลูกค้าดีแทคจะได้รับ 1 Coins จากการใช้จ่ายทุก 1 บาท ต่อ 1 การทำรายการ (ภาษีมูลค่าเพิ่ม และเศษสตางค์จะไม่ถูกนำมารวมในการคำนวณ Coins) หรือได้รับ Coins ตามจำนวนที่ระบุไว้ สำหรับการทำกิจกรรมที่กำหนดผ่านแอปพลิเคชัน dtac เท่านั้น การสั่งซื้ออาหารผ่านแอปพลิเคชัน Robinhood และชำระค่าอาหารผ่านแอปพลิเคชัน SCB Easy หรือบัตรเครดิต ไม่อยู่ในเงื่อนไขได้รับ Coins จากดีแทค
 • Coins นี้ไม่สามารถแลก คืน เปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นได้ รวมทั้งไม่สามารถทบยอด หรือโอนไปให้บุคคลอื่นได้
 • Coins สะสมทั้งหมด จะหมดอายุในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี เช่น ได้รับ Coins สะสม มาในวันที่ 25 เม.ย. , 10 พ.ค. และ 28 มิ.ย. Coins ที่ได้รับมาทั้งหมดนี้จะหมดอายุพร้อมกันในวันที่ 31 ธันวาคม
 • บริษัทฯดีแทคขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกกิจกรรม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ในกรณีที่มีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้นคำตัดสินของบริษัทฯถือเป็นที่สิ้นสุด
 • การให้ Coins เป็นดุลยพินิจของบริษัทฯดีแทคเท่านั้น และขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบข้อมูล ยกเลิก หรือเรียกคืนการให้ Coins โดยไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมของลูกค้าแต่อย่างใด หากตรวจสอบพบว่ามีการฉ้อฉล ทุจริต หรือดำเนินการใดๆ อันมิชอบด้วยกฎหมาย บริษัทฯดีแทคจะดำเนินการตามกระบวนการทางกฎหมายอย่างถึงที่สุด
 • หากมีข้อสงสัยหรือมีปัญหาเกี่ยวกับการใช้งาน กรุณาตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติมที่ dtac app คลิก หรือโทร dtac call center 1678 และสำหรับลูกค้า PLATINUM BLUE MEMBER โทร *1806