รีบกดรับโค้ดส่วนลดได้ที่เมนู
EASY BONUS บนแอป SCB EASY

ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 - 14 พฤศจิกายน 2564

 • โค้ดส่วนลดมูลค่า 50 บาท ใช้เป็นส่วนลดค่าสั่งอาหารบน Robinhood เมื่อสั่งอาหาร หรือเครื่องดื่มมูลค่ารวมตั้งแต่ 50 บาทขึ้นไป (ไม่รวมค่าส่งอาหาร)
 • 1 โค้ดส่วนลดสามารถใช้ได้วันละ 1 ครั้ง
 • จํากัดสิทธิ์การใช้โค้ดส่วนลด 1 โค้ด/ท่าน ตลอดรายการส่งเสริมการขาย
 • โค้ดส่วนลดสามารถใช้งานได้ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 – 21 พฤศจิกายน 2564

แอปโรบินฮู้ดให้บริการโดยบริษัท Purple Ventures
ในเครือธนาคารไทยพาณิชย์

รีบกดรับโค้ดส่วนลดได้ที่เมนู EASY BONUS บนแอป SCB EASY
ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 - 14 พฤศจิกายน 2564

รีบกดรับโค้ดส่วนลดได้ที่เมนู
EASY BONUS บนแอป SCB EASY

ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 - 14 พฤศจิกายน 2564

 • โค้ดส่วนลดมูลค่า 50 บาท ใช้เป็นส่วนลดค่าสั่งอาหารบน Robinhood เมื่อสั่งอาหาร หรือเครื่องดื่มมูลค่ารวมตั้งแต่ 50 บาทขึ้นไป (ไม่รวมค่าส่งอาหาร)
 • 1 โค้ดส่วนลดสามารถใช้ได้วันละ 1 ครั้ง
 • 1 โค้ดส่วนลดสามารถใช้ได้สูงสุด 3 ครั้ง
 • จํากัดสิทธิ์การใช้โค้ดส่วนลด 1 โค้ด/ท่าน ตลอดรายการส่งเสริมการขาย
 • ในการกดรับสิทธิ์ผ่าน SCB Easy Bonus โค้ดจะแสดงบนหน้าจอเพียง 3 ชั่วโมงเท่านั้น ท่านสามารถบันทึกโค้ดเพื่อใช้ในครั้งต่อไปได้
 • โค้ดส่วนลดสามารถใช้งานได้ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 – 21 พฤศจิกายน 2564

กดรับโค้ดที่แอป
SCB EASY

นำโค้ดมากรอกที่
แอป Robinhood

อิ่มอร่อย
กับอาหารมื้อโปรด

แอปโรบินฮู้ดให้บริการโดยบริษัท Purple Ventures
ในเครือธนาคารไทยพาณิชย์

หิวแล้วอย่ารอช้า!

SCAN QR CODE นี้ ด้วยมือถือที่ติดตั้งแอป SCB EASY ของคุณ ทำตามขั้นตอนบนหน้าจอ แล้วเตรียมอิ่มอร่อยกับอาหารจานโปรดได้เลย

รีบกดรับโค้ดส่วนลดได้ที่เมนู EASY BONUS บนแอป SCB EASY
ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 - 14 พฤศจิกายน 2564

 • โค้ดส่วนลดมูลค่า 50 บาท ใช้เป็นส่วนลดค่าสั่งอาหารบน Robinhood เมื่อสั่งอาหาร หรือเครื่องดื่มมูลค่ารวมตั้งแต่ 50 บาทขึ้นไป (ไม่รวมค่าส่งอาหาร)
 • 1 โค้ดส่วนลดสามารถใช้ได้วันละ 1 ครั้ง
 • จํากัดสิทธิ์การใช้โค้ดส่วนลด 1 โค้ด/ท่าน ตลอดรายการส่งเสริมการขาย
 • โค้ดส่วนลดสามารถใช้งานได้ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 – 21 พฤศจิกายน 2564

กดรับโค้ดที่แอป
SCB EASY

นำโค้ดมากรอกที่
แอป Robinhood

อิ่มอร่อย
กับอาหารมื้อโปรด

แอปโรบินฮู้ดให้บริการโดยบริษัท Purple Ventures
ในเครือธนาคารไทยพาณิชย์

หิวแล้วอย่ารอช้า!

SCAN QR CODE นี้ ด้วยมือถือที่ติดตั้งแอป SCB EASY ของคุณ ทำตามขั้นตอนบนหน้าจอ แล้วเตรียมอิ่มอร่อยกับอาหารจานโปรดได้เลย

วิธีรับโค้ดส่วนลดที่แอป SCB EASY

วิธีรับโค้ดส่วนลดที่แอป SCB EASY

วิธีรับโค้ดส่วนลดที่แอป SCB EASY

วิธีใช้ส่วนลดค่าส่งอาหารของแอปโรบินฮู้ด

วิธีใช้ส่วนลดค่าส่งอาหารของแอปโรบินฮู้ด

วิธีใช้ส่วนลดค่าส่งอาหารของแอปโรบินฮู้ด

เงื่อนไข

 • โค้ดส่วนลดมูลค่า 50 บาท ใช้เป็นส่วนลดค่าสั่งอาหารบน Robinhood เมื่อสั่งอาหารหรือเครื่องดื่มมูลค่ารวมตั้งแต่ 50 บาทขึ้นไป (ไม่รวมค่าส่งอาหาร)
 • 1 โค้ดส่วนลดสามารถใช้ได้วันละ 1 ครั้ง
 • 1 โค้ดส่วนลดสามารถใช้ได้ 3 ครั้งตลอดอายุการใช้งาน ในมูลค่าครั้งละ 50 บาท รวมมูลค่า 150 บาท
 • รับโค้ดส่วนลดที่เมนู EASY BONUS บนแอป SCB EASY ได้ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 – 14 พฤศจิกายน 2564
  โค้ดส่วนลดสามารถใช้งานได้ ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 – 21 พฤศจิกายน 2564
 • จํากัดสิทธิ์การใช้โค้ดส่วนลด 1 โค้ด/ท่าน ตลอดรายการส่งเสริมการขาย
 • จํากัดสิทธิ์รับโค้ดส่วนลดที่แอป SCB EASY จํานวน 15,000 สิทธิ์ต่อวัน รวม 105,000 สิทธิ์ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • หากส่วนลดที่ผู้ใช้บริการได้รับมากกว่าค่าบริการในแต่ละครั้ง ผู้ใช้บริการตกลงยอมรับว่า ส่วนลดที่เหลือจากการใช้บริการ 1 ครั้ง ไม่สามารถนําไปใช้เป็น
ส่วนลดในการใช้บริการครั้งต่อไปได้
 • ลูกค้าตกลงเป็นผู้ชําระค่าบริการส่วนเกินหลังจากหักส่วนลดได้รับแล้ว
 • กรณีผู้ใช้บริการได้รับอาหารเรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถขอคืนส่วนลดของคําสั่งซื้อนั้นได้
  โค้ดส่วนลดนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน ทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้ และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ และ Robinhood ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากกรณีดังต่อไปนี้
  • การไม่ได้รับโค้ดส่วนลด เนื่องจากความผิดพลาดอันเกิดจากโทรศัพท์มือถือของลูกค้า
  • การไม่สามารถใช้โค้ดส่วนลด เนื่องจากการทําโค้ดส่วนลดสูญหาย หรือรั่วไหลไปสู่บุคคลอื่น
  • โค้ดส่วนลดที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายนี้
 • หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้บริการ Robinhood กรุณาติดต่อ 02-777-7564
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแอป SCB EASY ได้ที่ SCB Call Center โทร. 02-777-7777
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ และ Robinhood ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกําหนด รายละเอียด สิทธิประโยชน์ และยกเลิกรายการส่งเสริม
การขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่มีเหตุจําเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ และในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือ
คําตัดสินของธนาคารและ Robinhood เป็นที่สุด
 • เงื่อนไขการซื้อสินค้า การคืนสินค้า รวมถึงบริการอื่นๆ เป็นไปตามที่บริษัทฯ กําหนด

เงื่อนไข

 • โค้ดส่วนลดมูลค่า 50 บาท ใช้เป็นส่วนลดค่าสั่งอาหารบน Robinhood เมื่อสั่งอาหารหรือเครื่องดื่มมูลค่ารวมตั้งแต่ 50 บาทขึ้นไป (ไม่รวมค่าส่งอาหาร)
 • 1 โค้ดส่วนลดสามารถใช้ได้วันละ 1 ครั้ง
 • 1 โค้ดส่วนลดสามารถใช้ได้ 3 ครั้งตลอดอายุการใช้งาน ในมูลค่าครั้งละ 50 บาท รวมมูลค่า 150 บาท
 • รับโค้ดส่วนลดที่เมนู EASY BONUS บนแอป SCB EASY ได้ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 – 14 พฤศจิกายน 2564
  โค้ดส่วนลดสามารถใช้งานได้ ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 – 21 พฤศจิกายน 2564
 • จํากัดสิทธิ์การใช้โค้ดส่วนลด 1 โค้ด/ท่าน ตลอดรายการส่งเสริมการขาย
 • จํากัดสิทธิ์รับโค้ดส่วนลดที่แอป SCB EASY จํานวน 15,000 สิทธิ์ต่อวัน รวม 105,000 สิทธิ์ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • หากส่วนลดที่ผู้ใช้บริการได้รับมากกว่าค่าบริการในแต่ละครั้ง ผู้ใช้บริการตกลงยอมรับว่า ส่วนลดที่เหลือจากการใช้บริการ 1 ครั้ง ไม่สามารถนําไปใช้เป็น
ส่วนลดในการใช้บริการครั้งต่อไปได้
 • ลูกค้าตกลงเป็นผู้ชําระค่าบริการส่วนเกินหลังจากหักส่วนลดได้รับแล้ว
 • กรณีผู้ใช้บริการได้รับอาหารเรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถขอคืนส่วนลดของคําสั่งซื้อนั้นได้
  โค้ดส่วนลดนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน ทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้ และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ และ Robinhood ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากกรณีดังต่อไปนี้
  • การไม่ได้รับโค้ดส่วนลด เนื่องจากความผิดพลาดอันเกิดจากโทรศัพท์มือถือของลูกค้า
  • การไม่สามารถใช้โค้ดส่วนลด เนื่องจากการทําโค้ดส่วนลดสูญหาย หรือรั่วไหลไปสู่บุคคลอื่น
  • โค้ดส่วนลดที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายนี้
 • หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้บริการ Robinhood กรุณาติดต่อ 02-777-7564
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแอป SCB EASY ได้ที่ SCB Call Center โทร. 02-777-7777
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ และ Robinhood ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกําหนด รายละเอียด สิทธิประโยชน์ และยกเลิกรายการส่งเสริม
การขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่มีเหตุจําเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ และในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือ
คําตัดสินของธนาคารและ Robinhood เป็นที่สุด
 • เงื่อนไขการซื้อสินค้า การคืนสินค้า รวมถึงบริการอื่นๆ เป็นไปตามที่บริษัทฯ กําหนด

เงื่อนไข

 • โค้ดส่วนลดมูลค่า 50 บาท ใช้เป็นส่วนลดค่าสั่งอาหารบน Robinhood เมื่อสั่งอาหารหรือเครื่องดื่มมูลค่ารวมตั้งแต่ 50 บาทขึ้นไป (ไม่รวมค่าส่งอาหาร)
 • 1 โค้ดส่วนลดสามารถใช้ได้วันละ 1 ครั้ง
 • 1 โค้ดส่วนลดสามารถใช้ได้ 3 ครั้งตลอดอายุการใช้งาน ในมูลค่าครั้งละ 50 บาท รวมมูลค่า 150 บาท
 • รับโค้ดส่วนลดที่เมนู EASY BONUS บนแอป SCB EASY ได้ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 – 14 พฤศจิกายน 2564
  โค้ดส่วนลดสามารถใช้งานได้ ตั้งแต่วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 – 21 พฤศจิกายน 2564
 • จํากัดสิทธิ์การใช้โค้ดส่วนลด 1 โค้ด/ท่าน ตลอดรายการส่งเสริมการขาย
 • จํากัดสิทธิ์รับโค้ดส่วนลดที่แอป SCB EASY จํานวน 15,000 สิทธิ์ต่อวัน รวม 105,000 สิทธิ์ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 • หากส่วนลดที่ผู้ใช้บริการได้รับมากกว่าค่าบริการในแต่ละครั้ง ผู้ใช้บริการตกลงยอมรับว่า ส่วนลดที่เหลือจากการใช้บริการ 1 ครั้ง ไม่สามารถนําไปใช้เป็น
ส่วนลดในการใช้บริการครั้งต่อไปได้
 • ลูกค้าตกลงเป็นผู้ชําระค่าบริการส่วนเกินหลังจากหักส่วนลดได้รับแล้ว
 • กรณีผู้ใช้บริการได้รับอาหารเรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้บริการจะไม่สามารถขอคืนส่วนลดของคําสั่งซื้อนั้นได้
  โค้ดส่วนลดนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน ทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้ และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ และ Robinhood ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากกรณีดังต่อไปนี้
  • การไม่ได้รับโค้ดส่วนลด เนื่องจากความผิดพลาดอันเกิดจากโทรศัพท์มือถือของลูกค้า
  • การไม่สามารถใช้โค้ดส่วนลด เนื่องจากการทําโค้ดส่วนลดสูญหาย หรือรั่วไหลไปสู่บุคคลอื่น
  • โค้ดส่วนลดที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายนี้
 • หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับการใช้บริการ Robinhood กรุณาติดต่อ 02-777-7564
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับแอป SCB EASY ได้ที่ SCB Call Center โทร. 02-777-7777
 • ธนาคารไทยพาณิชย์ และ Robinhood ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกําหนด รายละเอียด สิทธิประโยชน์ และยกเลิกรายการส่งเสริม
การขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่มีเหตุจําเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ และในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือ
คําตัดสินของธนาคารและ Robinhood เป็นที่สุด
 • เงื่อนไขการซื้อสินค้า การคืนสินค้า รวมถึงบริการอื่นๆ เป็นไปตามที่บริษัทฯ กําหนด