Site Overlay

สมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้!

มีผลตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป

สำหรับร้านค้าประเภท บุคคลธรรมดา
สมัครได้ด้วยตนเองผ่านทาง แอปพลิเคชัน Robinhood Shop

ส่งหนังสือเข้าร่วมโครงการส่วนลดดีดี มาที่ operation@robinhood.in.th
โดยให้กรรมการผู้มีอำนาจเซ็นเอกสาร พร้อมสำเนาบัตรประชาชน

นำเสนอ 'ส่วนลดดีดี'

คู่มือการตั้งค่า 'ส่วนลดดีดี'
ในแอป Robinhood Shop

(เฉพาะร้านค้าบุคคลธรรมดา)

คู่มือการตั้งค่า "ส่วนลดดีดี'
ในแอป Robinhood Shop

(เฉพาะร้านค้าบุคคลธรรมดา)

สมัครได้แล้วตั้งแต่วันนี้!

มีผลตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นต้นไป

สมัครได้ด้วยตนเองผ่านทาง
แอปพลิเคชัน Robinhood Shop

ส่งหนังสือเข้าร่วมโครงการส่วนลดดีดี มาที่
operation@robinhood.in.th
โดยให้กรรมการผู้มีอำนาจเซ็นเอกสาร
พร้อมสำเนาบัตรประชาชน

นำเสนอ 'ส่วนลดดีดี'

คู่มือการตั้งค่า 'ส่วนลดดีดี'
ในแอป Robinhood Shop

(เฉพาะร้านค้าบุคคลธรรมดา)

คู่มือการตั้งค่า "ส่วนลดดีดี'
ในแอป Robinhood Shop

(เฉพาะร้านค้าบุคคลธรรมดา)