Site Overlay

อัตราค่าส่ง Robinhood

สิงหาคม 2565

กรุงเทพฯ และปริมณฑล

ประเภทร้านค้า
อัตราค่าจัดส่ง*
ร้านค้าทั่วไป
30 บาท/ 3 กิโลเมตรแรก
(หลังจากนั้น กิโลเมตรต่อไป คิดเพิ่มตามระยะทางปกติ)*
ร้านค้าที่ร่วมดีดี
ค่าส่งพิเศษ 20 บาท/ 10 กิโลเมตรแรก
(หลังจากนั้น กิโลเมตรต่อไป คิดเพิ่มตามระยะทางปกติ)*

เชียงใหม่ และพัทยา

ประเภทร้านค้า
อัตราค่าจัดส่ง*
ร้านค้าทั่วไป
โปรโมชัน 10 บาท/ 3 กิโลเมตรแรก
(หลังจากนั้น กิโลเมตรต่อไป คิดเพิ่มตามระยะทางปกติ)*
ร้านค้าที่ร่วมดีดี
ค่าส่งพิเศษ 5 บาท/ 3 กิโลเมตรแรก
(หลังจากนั้น กิโลเมตรต่อไป คิดเพิ่มกิโลเมตรละ 5 บาท)*

ภูเก็ต และหัวหิน

ประเภทร้านค้า
อัตราค่าจัดส่ง*
ร้านค้าทั่วไป
โปรโมชัน 15 บาท/ 5 กิโลเมตรแรก
(หลังจากนั้น กิโลเมตรต่อไป คิดเพิ่มตามระยะทางปกติ)*
ร้านค้าที่ร่วมดีดี
ค่าส่งพิเศษ 10 บาท/ 10 กิโลเมตรแรก
(หลังจากนั้น กิโลเมตรต่อไป คิดเพื่มตามระยะทางปกติ)*

อัตราค่าจัดส่ง/บริการ สามารถมีการเปลี่ยนแปลงได้ การเปลี่ยนแปลงในส่วนค่าส่ง ขึ้นอยู่กับโปรโมชัน พื้นที่ให้บริการ และเงื่อนไขของแต่ละช่วงเวลา
* ค่าบริการยังไม่รวมส่วนลดค่าอาหารที่มีเพิ่มเติม
* เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด​

เงื่อนไขและข้อกำหนด

 1. สำหรับลูกค้าที่สั่งอาหารหรือเครื่องดื่ม ผ่านแอป Robinhood เฉพาะร้านที่เข้าร่วมโครงการส่วนลดดีดี  ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล อัตราบริการค่าส่งจะเริ่มต้นที่ 20 บาท ต่อ 10 กิโลเมตรแรก กิโลเมตรต่อไป คิดเพิ่มตามระยะทางปกติ*
  (ร้านที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการส่วนลดดีดี อัตราบริการค่าส่งจะเริ่มต้นที่ 30 บาท ต่อ 3 กิโลเมตรแรก กิโลเมตรต่อไป คิดเพิ่มตามระยะทางปกติ)*
  * อัตราค่าจัดส่ง/บริการ สามารถมีการเปลี่ยนแปลงได้ การเปลี่ยนแปลงในส่วนค่าส่ง ขึ้นอยู่กับโปรโมชัน พื้นที่ให้บริการ และเงื่อนไขของแต่ละช่วงเวลา
 2. สำหรับลูกค้าที่สั่งอาหารหรือเครื่องดื่ม ผ่านแอป Robinhood เฉพาะร้านที่เข้าร่วมโครงการส่วนลดดีดี  ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ และพัทยา อัตราบริการค่าส่งจะเริ่มต้นที่ 5 บาท ต่อ 3 กิโลเมตรแรก กิโลเมตรต่อไป คิดเพิ่มกิโลเมตรละ 5 บาท*
  (ร้านที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการส่วนลดดีดี อัตราบริการค่าส่งจะเริ่มต้นที่ 10 บาท ต่อ 3 กิโลเมตรแรก กิโลเมตรต่อไป คิดเพิ่มตามระยะทางปกติ)*
  * อัตราค่าจัดส่ง/บริการ สามารถมีการเปลี่ยนแปลงได้ การเปลี่ยนแปลงในส่วนค่าส่ง ขึ้นอยู่กับโปรโมชัน พื้นที่ให้บริการ และเงื่อนไขของแต่ละช่วงเวลา
 3. สำหรับลูกค้าที่สั่งอาหารหรือเครื่องดื่ม ผ่านแอป Robinhood เฉพาะร้านที่เข้าร่วมโครงการส่วนลดดีดี  ในเขตจังหวัดภูเก็ต และอำเภอหัวหิน อัตราบริการค่าส่งจะเริ่มต้นที่ 10 บาท ต่อ 10 กิโลเมตรแรก กิโลเมตรต่อไป คิดเพิ่มตามระยะทางปกติ*
  (ร้านที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการส่วนลดดีดี อัตราบริการค่าส่งจะเริ่มต้นที่ 15 บาท ต่อ 5 กิโลเมตรแรก กิโลเมตรต่อไป คิดเพิ่มตามระยะทางปกติ)*
  * อัตราค่าจัดส่ง/บริการ สามารถมีการเปลี่ยนแปลงได้ การเปลี่ยนแปลงในส่วนค่าส่ง ขึ้นอยู่กับโปรโมชัน พื้นที่ให้บริการ และเงื่อนไขของแต่ละช่วงเวลา
 4. ระยะเวลาส่งเสริมการขาย ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565 – 31 กรกฎาคม 2565
 5. ลูกค้าสามารถสังเกตร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการส่วนลดดีดี จะมีสัญลักษณ์แถบสีส้ม และมีข้อความว่า “ร้านนี้ร่วมโปรดีดี” แสดงเพิ่มเติมบนหน้าแรกของแอป Robinhood
 6. Robinhood ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด รายละเอียด สิทธิประโยชน์ และการยกเลิกของรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ และในกรณีมีข้อพิพาทใด ๆ เกิดขึ้น ให้ถือคำตัดสินของ Robinhood เป็นที่สุด
 7. การให้บริการ Food Delivery Platform ของแอป Robinhood เป็นการให้บริการโดย Purple Ventures ในกลุ่มเอสซีบี เอกซ์
 8. ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่น ๆ ของโครงการ เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
 9. หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการส่งเสริมการขายนี้ กรุณาติดต่อ Robinhood Call Center โทร. 02-777-7564